Zasady korzystania

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. B. PRUSA W MŁAWIE

§ 1
Prawo korzystania

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszystkie osoby od lat 16.
 2. Czytelnik pełnoletni przy zapisie powinien:
  – okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
  – złożyć na karcie zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 2
Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 tomy na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 1 tom lektury szkolnej na okres 2 tygodni.
 3. Wypożyczający jest zobowiązany do okazania karty czytelnika. Wybrane książki (razem z kartami książki) należy podać bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 5. Za zgodą czytelnika utworzone zostaje osobiste konto, z którego może on zamawiać i rezerwować książki przez Internet. Login i hasło nadawane są automatycznie. Czytelnik jest zobowiązany do zmiany swoich danych dostępowych jak najszybciej po utworzeniu konta.
 6. Zgubienie karty bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić w celu jej unieważnienia
  i zablokowania konta.
 7. Zamówienia książek i czasopism z magazynów realizowane są po złożeniu rewersu następnego dnia.
 8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu.

§ 3
Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek (poza wyjątkowymi przypadkami należycie uzasadnionymi) ponad termin określony w § 2 ust. 1 i 2 pobiera się opłaty w następujących kwotach:
  – za I upomnienie — 6 złotych
  – za II upomnienie — 12 złotych
  – za III upomnienie — 18 złotych
  Biblioteka zastrzega sobie prawo do aktualizowania wysokości opłat.
 2. W razie opornego stanowiska czytelnika Biblioteka dochodzi swych pretensji na drodze prawnej.

§ 4
Poszanowanie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
  Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 5
Zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić należną kwotę za książkę, której wyceny dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
 2. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od czytelnika.

§ 6
Przepis końcowy

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania się do Burmistrza.
Mława, dn. 14 czerwca 2011
logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.